home contact
Voorgeschiedenis
Het ruimere kader in Woerden
Aanleiding opgravingen
Romeins castellum
Het landschap
Ontdekking van het schip
Toevalsvondst?
Eerdere Romeinse scheepswrakken in Woerden
Aanleiding opgravingen
In de gemeente Woerden vinden momenteel grootschalige binnenstadsontwikkelingen plaats. Dit project Hoochwoert en vooral de geplande aanleg van een ondergrondse parkeergarage op het Kerkplein hebben een ingrijpende invloed op het aanwezige bodemarchief. De belangrijkste doelstelling is behoud van de belangrijkste archeologische grondsporen.
In rood is de grens van de nieuwe Castellum-parkeergarage aangegeven. Groen is de omtrek van het castellum. Bij de ster is de Woerden 7 opgegraven. [kaart: Hazenberg Archeologie Leiden]
De gemeente Woerden heeft daarom haar plannen aangepast met als gevolg dat daar waar behoud niet mogelijk was, voorafgaand aan de bouw, grootscheepse archeologische opgravingen konden plaatsvinden vanaf 1999 tot 2004. Dit werk is gecoördineerd door Hazenberg Archeologie Leiden en uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Romeins Castellum
Het centrum van Woerden herbergt de restanten van een Romeins castellum. Dit grensfort past in de linie van militaire versterkingen die in de eerste eeuwen van onze jaartelling op de zuidoever van de Rijn werden gebouwd en gezamenlijk de verdedigingszone vormden van de noordelijke Romeinse Rijksgrens.
lees meer
Woerden 7 als vlaggenschip voor Romeins scheepsonderzoek
Het archeologische onderzoek heeft vastgesteld wat de overeenkomsten zijn met de Zwammerdam-traditie, en in hoeverre de 'Woerden 7' daarvan afwijkt en uniciteit vertegenwoordigt.
lees meer