home contact
Voorgeschiedenis
Het ruimere kader in Woerden
Aanleiding opgravingen
Romeins castellum
Het landschap
Ontdekking van het schip
Toevalsvondst?
Eerdere Romeinse scheepswrakken in Woerden
Een toevalsvondst?
Op maandag 30 juni 2003 werden op de Nieuwe Markt in Woerden ter hoogte van een tanksanering, op een diepte van ongeveer 3 meter beneden huidig maaiveld, de resten van een schip ontdekt. Na beraad met verschillende scheepsarcheologen bleken er voldoende kenmerken aanwezig waren om te concluderen dat het hier om een Romeins vrachtschip ging. Het door Stichting RING uitgevoerde dendrochronologisch onderzoek van twee van de eikenhouten leggers van het schip bevestigde deze conclusie.
Het voorschip van de Woerden 7 vlak na de ontdekking begin juli 2003. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Na de eerste ontdekking en de globale documentatie van de scheepsdelen in juni 2003, is het korte tijd later weer afgedekt. Op basis van de ligging en vergelijking met andere, ovreenkomstige vrachtschepen uit de Romeinse tijd kon globaal de lengte en breedte worden bepaald. Dat gold echter niet voor de diepteligging. Daarbij was het niet uitgesloten dat het schip was gebroken en/of niet compleet in de bodem bewaard was gebleven.
Het gevecht tegen het opkomende grondwater bleek niet voor niets te zijn geweest. [foto: Hazenberg Archeologie Leiden]
Daarom is ten behoeve van de bepaling van de precieze lengte en de exacte diepte een booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de achterkant van de ´Woerden 7´ zich op een diepte van ca. 6 m onder maaiveld bevond. Tegelijkertijd zijn de opgravers en de gemeente een plan gaan maken, hoe met het ontdekte vaartuig moest worden omgegaan. Het onderzoeksvoorstel is vervolgens door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) goedgekeurd en toen de gemeenteraad akkoord ging met de kosten, kon op 1 september de definitieve opgraving van het schip van start.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een financiële bijdrage geleverd.
Print dit artikel
© Copyright Hazenberg Archeologie
Vondsten in de Woerden 7
In en rond de Woerden 7 zijn enkele metalen en aardewerken voorwerpen gevonden en zelfs schoenen van de roeiers.
lees meer
Transport en conservering in Mainz
Het meest spectaculaire onderdeel van de 'Woerden 7', de roei-inrichting, zal worden geconserveerd. Gedurende de opgraving zijn de archeologen in contact gekomen met de specialisten van het Römisch Germanisch Zentral Museum in Mainz (midden-Duitsland).
lees meer